KUNSKAPSBANK

Makthierarkier och social status

Författare: Emma Runqvist, Kandidatexamen Sociologi

Rangsystem, maktordning, maktsystem eller pyramid – Fyra synonymer som med andra ord beskriver vad som menas med makthierarkier. 

En makthierarki går också att visualiseras i form av en triangel, vilken åskådliggör ordningen över vem som styr över vem. Triangeln kan delas upp i olika skikt där personen placerad högst upp besitter mest makt, och desto lägre position – ju mindre makt. I näringslivet ökar andelen män successivt i hierarkin, och de absolut högsta posterna innehas av män. (källa) Här kommer vi att reda ut begreppen makthierarkier och social status, samt tydliggöra hur dessa verkar i näringslivet ur ett genusperspektiv.

Vad menas då med makthierarkier?

Med makthierarkier menas att vissa människor som till exempel ledare, chefer och män (främst etniskt vita), har mer att säga till om i samhället. Deras utrymme att bestämma är större och deras röster väger tyngre vid beslutstagande. Teorin om könsmaktsordningen av Yvonne Hirdman menar på att män i  alla samhällen har fostrats till att besitta den avgörande makten både privat- och i arbetslivet. Ett synsätt som i stor utsträckning lever kvar än idag, då samhället fortfarande är utformat efter att män och manligt ledarskap värderas högst i rangsystemet. 

För att inte riskera förlora sin makt har män historiskt sett valt, och fortsätter välja, att konkurrera med andra män så att de kan kontrollera varandra och sig själv. Det vanligaste tillvägagångssättet för att hålla kvinnorna borta från makten är genom att bruka härskartekniker, ett begrepp utvecklat av sociologen Berit Ås. 

Härskartekniker är vanligt förekommande i grupper där det förekommer någon typ av hierarki (källa) Ur ett genusperspektiv används härskartekniker för att diskriminera, nedvärdera egenskaper och således hindra kvinnligt maktinnehav. Genom ett sådant beteende försvåras jämställdhetsutvecklingen och istället bildas homosocialitet samt interna glastak för kvinnorna. (källa)Med glastak menas en osynlig barriär och övre gräns i större företag, vilken försvårar eller gör det omöjligt för kvinnorna att stiga i ledet. (källa)

Här kan du lyssna till ett poddavsnitt om vad forskningen säger om manligt, kvinnligt och makt i näringslivet

 

Betydelsen av social status

Social status, i folkmun kallat status, är den rang som individerna i samhället kategoriseras efter beroende på yrkesroll, egendom, inkomst, utbildning, samt materiella och immateriella tillgångar. En hög social status medför mera respekt, möjligheter och framför allt makt. (källa)

Som med mycket annat är inte social status permanent, utan varierar i takt med olika färdigheter eller egenskaper som för tillfället efterfrågas. Med varje status följer en roll, vilken kommer med normativa förväntningar. Om du inte passar in i rollen förlorar du din sociala status och makt. Beroende på vilka relationer vi har i vårt sociala nätverk kan vår egen status öka eller minska. Att vistas bland människor med hög status kan generera mera makt, samtidig som makten kan gå förlorad vid socialisering med lågt rankade makthavare. (källa) Eftersom män idag är de som sitter på mest makt i samhället skapas en barriär som är svår för kvinnor att bryta sig genom. Makt är med andra ord en avgörande fråga för jämställdheten och att påverkar könsstrukturer och normer.

Om du vill ha hjälp att utmana makthierarkierna i din organisation ska du kika in här.

Dela gärna om du vill att fler ska ta del av detta innehåll!