För företag som vågar

 Sverige håller på att bli sämst i Norden när det kommer till ett jämställt näringsliv. Vi har blivit soffpotatisar som lever på gamla meriter.
Källa: Allbright

 15 bolag på börsen har ingen kvinna i ledningsgruppen
Källa: Allbright

 Kvinnor får fortsatt mindre betalt än män för lika och likvärdigt arbete. Trots att kvinnor har högre utbildning än män var kvinnornas löner i genomsnitt 9,9 procent lägre än männens 2019
Källa: Medlingsinstitutet (2020) Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2019

 Idag är kvinnor sjukskrivna i nästan dubbelt så hög utsträckning som män och den vanligaste orsaken är psykisk ohälsa.
Källa: Riksrevisionen, Jämställd sjukfrånvaro – bedöms män och kvinnor likvärdigt i sjukskrivningsprocessen?RiR 2019:19 samt; AFA Försäkring (2019) Psykisk ohälsa i olika län

 Sverige får underkänt på 13 av 16 områden för kvinnors rättigheter enligt kvinnokonventionen
Källa: Kvinnolobbyn

 Enligt en rapport från Arbetsmiljöverket från 2020 hade drygt en av tio kvinnor utsatts för
sexuella trakasserier på arbetet någon gång under de senaste 12 månaderna. Bland unga kvinnor (16–29 år) hade närmare en av fyra blivit utsatt någon gång under den senaste 12-månadersperioden.
Källa: Arbetsmiljöverket (2020) Arbetsmiljön 2019, Arbetsmiljöstatistik Rapport 2020:2

 Gapet mellan kvinnors och mäns individuella disponibla inkomst, det vill säga det som är kvar i plånboken efter bidrag och skatter, är 23 procent och har legat på ungefär samma nivå sedan 1995.
Källa: Arbetsmarknadsdepartementet (2020) Kommittédirektiv En kommission för jämställda livsinkomster. Dir. 2020:22. (Siffran avser 2017)

Trots att vi vet att:

 Företag med minst 30% kvinnor i ledningen har upp till 6% högre vinst än en de som helt saknar kvinnliga chefer
Källa: Peterson Institute for International Economics, 2016

 Jämställda bolag har lättare att attrahera och behålla millennials då dessa värderar jämställdhet högt,
Källa: KPMG 2019, Deloitte 2018, Pew Research 2018, Universum & Kairos Future

 Inkluderande team presterar 80% bättre än jämförbara men mindre inkluderande team,
Källa: Deloitte

 FN:s utvecklingsagenda 2030 har ett särskilt jämställdhetsmål men ska även ha ett genomgående jämställdhetsperspektiv. En del av det är att avskaffa all form av diskriminering mot kvinnor och en annan att kvinnor ska ha samma möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer.

Hur tar vi oss framåt?

De flesta bolag idag vet att man behöver jobba med jämställdhet och man har det på agendan, men vet inte riktigt var man ska börja. Därför gör man ansatser på olika håll men har svårt att nå konkreta resultat.

Genom åren och intervjuer med mer än ett hundratal av våra mest framgångsrika kvinnor i Sverige har jag lärt mig en hel del. Men kanske framförallt att vi alla är en del av att genom våra beteenden upprätthålla ojämställda strukturer. Det sker i det där lilla som vi inte är medvetna om, det där som har en stor påverkan i det stora hela. Och det är ju just det, att vi fortfarande har en låg medvetenhet om hur dessa ger uttryck och vilka effekter de har som är en stor del av problematiken. Idag fokuseras det mycket på jämställd rekrytering, vilket såklart är en enormt viktig ansats, men vad händer när vi får in kvinnor och kulturen inte är på plats? De lämnar och siffrorna kommer aldrig bli bättre.   

För att vi ska bli mer medvetna behöver vi börja med oss själva och våga reflektera över våra egna beteenden. Det får ni göra med hjälp av det här verktyget. Det kommer också att ge er ett tydligt svar på var ni behöver börja med ert jämställdhetsarbete. Med hjälp av en digital plattform kommer ni att få verktygen som tar er framåt i er resa mot en jämställd organisation. Att ha ett mål utan en plan är bara en fantasi, brukar det ju heta. Både män och kvinnor med sunda värderingar föredrar arbetsplatser med en hållbar strategi för inkludering. Men det kräver modiga ledare och organisationer.

Hur tar vi oss framåt?

De flesta bolag idag vet att man behöver jobba med jämställdhet och man har det på agendan, men vet inte riktigt var man ska börja. Därför gör man ansatser på olika håll men har svårt att nå konkreta resultat.

Genom åren och intervjuer med mer än ett hundratal av våra mest framgångsrika kvinnor i Sverige har jag lärt mig en hel del. Men kanske framförallt att vi alla är en del av att genom våra beteenden upprätthålla ojämställda strukturer. Det sker i det där lilla som vi inte är medvetna om, det där som har en stor påverkan i det stora hela. Och det är ju just det, att vi fortfarande har en låg medvetenhet om hur dessa ger uttryck och vilka effekter de har som är en stor del av problematiken. Idag fokuseras det mycket på jämställd rekrytering, vilket såklart är en enormt viktig ansats, men vad händer när vi får in kvinnor och kulturen inte är på plats? De lämnar och siffrorna kommer aldrig bli bättre.   

För att vi ska bli mer medvetna behöver vi börja med oss själva och våga reflektera över våra egna beteenden. Det får ni göra med hjälp av det här verktyget. Det kommer också att ge er ett tydligt svar på var ni behöver börja med ert jämställdhetsarbete. Med hjälp av en digital plattform kommer ni att få verktygen som tar er framåt i er resa mot en jämställd organisation. Att ha ett mål utan en plan är bara en fantasi, brukar det ju heta. Både män och kvinnor med sunda värderingar föredrar arbetsplatser med en hållbar strategi för inkludering. Men det kräver modiga ledare och organisationer.

Det här är resultatet

Ni ökar medvetenheten hos era anställda

Ni ökar medvetenheten hos era ledare

Ni checkar av kravet om att man som arbetsgivare behöver genomföra aktiva åtgärder mot diskriminering på er arbetsplats 

En tydlig bild över vilka områden ni behöver förbättra

Ni får en tydlig bild över hur jämställd kultur ni har och förslag på förbättringsmöjligheter 

Förslag på åtgärder hur ni kan förändra och nå era mål

Ni kan visa på vad ni gör konkret för att hantera en aktuell och svår fråga

Ni blir en mer attraktiv arbetsgivare för framtida talanger

Företag som vågar

Vågar du?

Då är du varmt välkommen att ta del av mer information

Ladda ner mer information här

Skicka länken till:

Jag bekräftar att jag har läst och att jag godkänner integritetspolicyn.