KUNSKAPSBANK

Vad menas med könsnormer?

Författare: Emma Runqvist, Kandidatexamen Sociologi

Begreppet könsnormer definieras enligt Nationalencyklopedin (2021) som “en sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige. Könsroller är också förknippade med ideologiska föreställningar”.

Könsnormerna avser med andra ord det hur du förväntas att bete dig beroende av vilket kön du är född med. De här (oskrivna) “reglerna” och ramverken är skapade av människan, vilket också betyder att det är upp till var och en att reproducera- eller förändra dem. Vissa normer är positiva, som att bilar stannar för fotgängare vid ett övergångsställe, medan andra normer är negativa och leder till ojämlikhet. (källa)

Hur ser könsnormerna ut? 

För vissa upplevs det förvirrande och nästintill skräckinjagande när man börjar reflektera över hur normerna styr vår vardag. Det kan handla om allt från utseende, språk och sexualitet, till hur individen förväntas agera och bete oss i sociala sammanhang. (källa) Utmaningen med normer är att de är grundade i vår kultur och oftast inte synliga förrän individen agerar på ett avvikande sätt. Kanske finns det egentligen inte en abstrakt skillnad, utan snarare synliggörs normernas närvaro när dess gränser överträds. Oavsett hur medvetna vi tror att vi är om vårt beteende, är normerna så pass integrerade i vår vardag att de oftast påverkar oss omedvetet. 

Ett exempel på könsnormens effekter inom näringslivet är bilden av ledarskap som fortfarande är väldigt lik normen som beskriver en man, medan en normen för en kvinna skiljer sig mycket mer från den. Det gör att kvinnor har en balansgång att balansera på genom sina karriärer eftersom man i många fall anses göra rätt som ledare men då samtidigt fel som kvinna. 

Ytterligare exempel på normer är den manliga jargongen som råder i många verksamheter och utmärker sig genom ett visst typ av språkbruk och klimatet där är ofta hårt. Om kvinnorna inte anpassar sig efter jargongen räknas de inte in i gänget och utesluts från att vara med och fatta beslut. En annan effekt av en machokultur och norm är att många män väljer även att hålla sina känslor inom sig på grund av maskulinitetsnormer. De vill inte riskera uppfattas som “känsliga” eller “mindre manliga”,  och drabbas därför ofta i hög utsträckning av psykisk ohälsa. Normerna har alltså i vissa fall på olika sätt, fler än de som skrivs om här, en negativ effekt på individer oavsett kön. 

Lyssna på ett poddavsnitt om machokultur och dess effekter här

Varför är könsnormerna så svåra att bryta? 

Vad som gör könsnormer så svåra att bryta är att individen gynnas när de efterföljer dem, och bestraffas om man inte gör det. Flera studier visar att när individen håller sig till reglerna för sin könstillhörighet så belönas denne med makt, status, acceptans och flera möjligheter. Den som följer normerna slipper alltså ifrågasättas eller utsättas för utfrysning, diskriminering eller annan typ av kränkande behandling. För att slippa hamna i situationer där individen behöver förklara sig eller stå ut från mängden väljer många att hålla sig inom ramarna av sin tillskrivna identitet och könstillhörighet, trots att de egentligen inte vill. Människor väljer att leva efter normerna och upprätthålla det som för många är en slags trygghet.  (källa)

Ur ett näringslivsperspektiv lever könsnormer än idag kvar i stor utsträckning. Bland annat genom att kvinnor inte har samma karriärmöjligheter som män eftersom de bedöms på med olika parametrar. Det som normativt för en ledare är många gånger inte vad som är normativt för en kvinna, det gör ju att spelet är riggat från början.
Normen gör också att kvinnor drar det större lasset i hemmet och går ner i arbetstid för att hämta barnen på förskolan – då det är vad som förväntas av samhället. Eftersom det påverkar karriären blir en konsekvens är att många kvinnor blir ekonomisk beroende av sina män, och på så sätt upprätthålls strukturen med dess tillhörande normer. (källa)

Om du vill lära dig om hur strukturer och normer påverkar kulturen i din verksamhet och få hjälp att hantera det. Kika in här!

Dela gärna om du vill att fler ska ta del av detta innehåll!