Vad händer med kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

2021 var kvinnors inkomster 83 procent av männens, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån. Att kvinnor har lägre inkomster än män har många olika förklaringar. Exempelvis präglas kvinnodominerade yrken oftare av lägre löner, män har generellt sett mer kapitalinkomster och kvinnor arbetar i högre utsträckning deltid. De olika förklaringarna hänger ofta ihop med varandra. 

En del av dessa förklaringar kan kopplas till föräldraskap. I TCO-rapporten ”Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?” visar vi att kvinnors inkomster faller mycket kraftigare än mäns när barnen kommer och det skapas ett inkomstgap som består i många år. Det gäller även när man jämför kvinnor och män som arbetar i samma yrke och är lika gamla när de får barn. Samma mönster syns till och med för yrken där kvinnor har högre genomsnittsinkomst än män innan barnet kommer. 

Därför skiljer sig inkomsterna

Det finns framför allt två förklaringar till inkomstskillnaderna. Dels är kvinnor föräldralediga längre än män och dels arbetar de ofta deltid under barnens uppväxt. Kvinnor tar även ut en stor del obetald föräldraledighet för att kunna vara föräldralediga längre tid och spara föräldrapenningdagar. Män är lediga betydligt kortare i snitt och även om de också tar ut obetald föräldraledighet en del av tiden så får det inte lika stor effekt på inkomsten eftersom de inte är föräldralediga så länge. 

Försäkringskassan jämför inkomstutvecklingen mellan kvinnor som tar olika mycket föräldrapenning och kommer fram till att kvinnor som tar all eller nästan all föräldrapenning har sämre inkomstutveckling än kvinnor som tar en mindre andel. Siffror från Medlingsinstitutet belyser också detta på ett intressant sätt. De analyserar inkomstskillnaden mellan kvinnor och män inom samma parhushåll och visar att inkomstskillnaden är större i parhushåll som har barn än i parhushåll som inte har barn. 

Arbeta med normer och reformer

Vi behöver arbeta med både normer och reformer för att öka den ekonomiska jämställdheten. För att inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska, är det centralt att föräldrar delar mer lika på föräldraledighet och ansvaret för barnen under uppväxten. För att nå dit behöver föräldraförsäkringen reformeras, exempelvis genom att införa en tredelning, och vi behöver ett intensifierat arbete med normer på arbetsplatser. Det är min fasta övertygelse.

Det här och mycket mer kommer vi att prata om den 28 september på eventet ”Hur tar vi snacket!” Visst kommer du också?

Leave a Reply

Your email address will not be published.